Внимание!

За да разберете как да си получите наградите от Riot, прочетете ТАЗИ статия!

Game Evolution 2016 Qualification #6

Турнирът започва след:

Coca Cola

КРАЕН ЧАС ЗА ЗАПИСВАНЕ: 23:59 часа, 6 август (събота) 2016
Дата на провеждане
: 7 Август 2016
Начален час: 11:00
Начален час на Check-in: 09:00

Награди

1 място: 100 лв + 5 x 1800 RP, Ryze, Triumphant Ryze, 4-Win IP Boost + класиране във фаза Онлайн плейофи

2 място: 5 x 1500 RP, 4-Win IP Boost + класиране във фаза Онлайн плейофи

3 място: 5 x 900 RP, 4-Win IP Boost

4 място: 5 x 800 RP, 4-Win IP Boost

5 до 8 място: 5 x 4-Win IP Boost

 Check-in: 07.08.2016 09:00:00

Български

Със записване за участие в дадения турнир се съгласявате с всички описани в следващите редове правила, както и с Общи правила на турниритеОрганизаторът запазва правото си да внася промени по тези правила.
 

Внимание: Всеки участник трябва да има минимум 16 героя в акаунта си !!

 • Основна информация за турнира:
  • Сървър: Europe Nordic and East
  • Карта: Summoner’s Rift
  • Размер на отбора: 5 players (Чуждестранни отбори се допускат, като отборът сам трябва да поеме разходите по транспортиране на наградата, ако тя е материална - gear, hardware и т.н.)
  • Вид игра: Custom Game – Tournament Draft Mode
  • Елиминация: Единична елиминация
  • Финал: Bo1
  • За да получите наградите от турнира всеки играч от отбора трябва да бъде регистриран в портала на RIOT.
 • Основна информация и правила за игрите във фазата на единична елиминация:
  • За да влезете в лобито на играта, използвайте турнирния код, който ви предоставя системата. Копирате кода => Play => Custom Game => Tournament Code => Join Game.
  • Отборът се съгласява да спазва посоченият в схемата (bracket) график на турнира и зададените начални часове за отделните кръгове.
  • При закъснение 15 минути отборът бива дисквалифициран.
  • Отборът, който е в горната част на бракета, е отляво (Blue side).
  • Банове/избор на герои: Отборът, който е в горната част на бракета, банва/избира първи (отборът е на Blue Side).
  • Игра не може да стартира без в лобито да присъстват 5 играча от всеки отбор. Отбор може да започне игра и да играе с 4 човека, ако преди това информират турнирен админ, че липсва техен играч и посочат основателна причина за отсъствието му.
  • Паузи: 10 минути максимум за всеки от отборите и 10 минути в случай на технически проблеми със стрийма.
  • Победа/загуба: Игра се счита за завършена и спечелена, когато един от отборите унищожи противниковия Nexus или опонентът се предаде. Ако всички 5 играча от даден отбор напуснат играта, се смята, че този отбор се е предал и неговият опонент се счита за победител.
 • Основна информация и правила за игрите във финалната фаза:
  • Цялата информация и правила относно фазата на единична елиминация се отнасят и за финалната фаза с изключение на следните:
   • Отборите трябва да изчакат коментатора/ите да влезе/влязат в лобито на играта преди да я стартират. Ако стартират играта без коментатор/и, играта трябва да бъда направена отново с абсолютно същия избор на игра, а отборите губят по 5 минути от времето си за пауза.
   • Банове/избор на герои: Отборът, който е в горната част на бракета, банва/избира първи в първата игра (отборът е на Blue Side). 
 • Резерви:
  • Всеки отбор има право на максимум 2 резерви. Ако даден отбор смята да използва резерва, отборът трябва да предупреди първо турнирен админ.
 • Disconnect на играч или спиране на сървъра:
  • Ако играч бъде disconnect-нат по време на игра, играчът има право да се върне в играта преди тя да е завършила.
  • Ако отбор загуби един или повече играчи, отборът може да използва пауза. Ако играчът/те не се върне/ат през позволените на отбора 10 минути пауза, играта трябва да продължи (дори ако е 5vs4, 5vs3). Противниковият отбор може да реши и да позволи на другия отбор да използва тяхното време за пауза, докато изчакват играчът/те да се завърне/ат, като по този начин загубва това време за пауза, НО противниковият отбор по никакъв начин не е длъжен и не може да бъде принуден да го направи.
  • Ако лаговете в сървъра са толкова драстични, афектират двата отбора и резултата от играта или сървърът спре, тогава играта (мачът, ако е финал Bo3) трябва да се преиграе. Решението за датата и времето на преиграването се взима от турнирен админ, след като той/тя се е консултирал/а с капитаните и на двата отбора.
 • „Лаг“ не е оправдание и извинение за преиграване на играта (мачът, ако е финал Bo3), освен ако повечето или всички играчи на сървъра не изпитват този лаг по време на турнира.
 • Поведение на играчите по време на игрите:
  • Отбори, в чието име се съдържат нецензурирани или обидни думи ще бъдат дисквалифицирани от турнира.
  • На играчите е забранено да използват /all чата по време на играта, за да тормозят и обиждат противниковия отбор.
   • Тормоз/обида е расизъм, прекомерни шеги, които преминават в подигравки, спам и т.н.
   • Тормоз и обида могат да бъдат докладвани на турнирен админ, но само с доказателство като скрийншот.
   • Турнирен админ има право да накаже отбор, ако играч/и от този отбор е/са обиждал/и противниковия отбор. Възможни наказания са:
   • Отнемане на 5 минути от времето за пауза на отбора или цялото време за пауза в следващата игра на отбора (ако има такава) в случай на първо нарушение и в зависимост колко сериозно е нарушението.
   • Дисквалифициране на отбора от турнира, ако нарушенията продължат.
 • Формат на турнира:
  • Квалификации:
   • Квалификациите се провеждат онлайн.
   • Квалификациите се провеждат в 8 поредни седмици.
   • Двата отбора достигнали до финал се класират за онлайн плейофи.
  • Онлайн плейофи:
   • Провеждат се седмица след края на онлайн квалификациите.
   • 16 отбора класирали се чрез участие и достигане на финална фаза на онлайн квалификация.
   • Двата отбора достигнали до финал се класират за полуфинали на ЛАН турнира, който ще се проведе от 2 до 4 Септември в зала Универсиада, София.

Награден фонд ЛАН турнир (2 до 4 Септември 2016, Зала Универсиада):

 • 1 място: 3500 лв
 • 2 място: 2000 лв
 • 3 място: 1000 лв
 • 4 място: 500 лв
 • 5 до 8 място: Предметни награди

 


English

 • Game Server: Europe North and East
 • Basic information about the tournament:
  • Map: Summoner’s Rift
  • Team size: 5 players ( Foreigner teams are allowed )
  • Type of the game: Custom Game – Tournament Draft Mode
  • Elimination: Single elimination, Final - Bo1
  • To earn the prizes from the tournament each player must register at the RIOT community site.

 

 • Basic information and rules about the matches in single elimination phase: 
  • To join the lobby of the game, use the tournament code that the system provides. Copy the code => Play => Custom Game => Tournament Code => Join Game.
  • The team agrees to follow the schedule of the tournament and the starting times of the different rounds.
  • The team, that is „on top” in the bracket, is on the left (Blue side).
  • Game can’t start without 5 members of each team are in the lobby. A team can play with 4 members if they inform a tournament admin that a member of the team is missing and explain why.
  • Ban/Pick Mode: The team, that is „on top” in the bracket, will pick/ban first (They are Blue Side).
  • Pauses: 10 minutes max for each team and 10 minutes for technical issues with stream.
  • Win/Loss: A game is considered finished and won when a team destroys the enemy nexus or their opponent surrenders the game. If a team all 5 members of a team get disconnect, it is considered that this team has surrendered and the opposing team will be granted a win.
 • Basic information and rules about the matches in the final phase:
  • All the information and rules from the single phase apply to the final phase except the following:
  • Stream: Teams must wait for the shoutcaster/s to join the lobby of the game before starting it. If they start the game without shoutcaster/s in it, the game must be remade with the exact same picks and both teams lose 5 minutes of their pause time.
  • Ban/Pick mode: The team, that is „on top” in the bracket, will ban/pick first in the first game (They are Blue Side).
 • Player Substitutions: Each team can have max 2 substitutes. If a team will use a substitute, the team first must inform a tournament admin.
 • Player Disconnects/Server Disconnects :
  • If a player disconnects during a game, the player is allowed to reconnect before the game ends. 
  • If a team loses one or more players, the team can use the pause. If the player/s is/are not reconnecting during the allowed 10 minutes pause for the team, the game must still continue (even if it is 5v4, 5v3). The opposing team can choose to allow the other team to use their pause time, while waiting the player/s to reconnect, and lose it, however, teams are not forced to do so.
  • If the server lags are so drastic and affects both teams and the game outcome or the server disconnects, then the game (the match if it is the Bo3 final) must be replayed. The decision for the date and time of the replay will be taken by a tournament admin after he/she consult with the captains of the both teams
  • “Lag” is not a viable excuse for replaying a game(the match if it is the Bo3 final) unless all players on the server experience the same lag. 
 • Player’s behavior during the games: 
  • Teams that contain  uncensored or offensive world in their name will be disqualified from the tournament.
  • Players are not allowed to us the /all chat during the game to harass and abuse the opposing team.
  • Harassment is racism, excessive taunting, spamming etc.
  • Harassment and abuse can be reported to a tournament only with a proof such as screenshot.
  • A tournament admin have the right to punish a team if team member/s harassed or abused the opposing team. Possible penalties are: 
   • Take away 5 minutes from team’s pause time in the next game or the right to use pause time in the next game if it is first violation.
   • Disqualify the team from the tournament if the violations continue.
Организаторът запазва правото си да внася промени по тези правила. / The organizer keeps the right to make changes in the rules.

Ostanalite
Ostanalite
Чекирал
Shibame Kokoshki
Shibame Kokoshki
Чекирал
Pirne.Alliance
Pirne.Alliance
Чекирал
ROCCAT
ROCCAT
Чекирал
SHADOWS
SHADOWS
Чекирал
Watch it Bro
Watch it Bro
Чекирал
ReggaeSharkTeam
ReggaeSharkTeam
Чекирал
The Chimichangas
The Chimichangas
Чекирал
Never Lucky
Never Lucky
Чекирал
Live to Carry!
Live to Carry!
Чекирал
The Fallen
The Fallen
Чекирал
eSports Bulgaria
eSports Bulgaria
Чекирал
Muko Bara
Muko Bara
Чекирал
zudung army v2
zudung army v2
Чекирал
Bulgarian Cows
Bulgarian Cows
Чекирал
Kappa Squad
Kappa Squad
Чекирал
Team Solo Feed77
Team Solo Feed77
Чекирал
TheRealChimichangas
TheRealChimichangas
Чекирал
DarkShadowS
DarkShadowS
Чекирал
Cloud9FaNnS
Cloud9FaNnS
Чекирал
Jeremy Wade Power
Jeremy Wade Power
Чекирал
Сливи
Сливи
Чекирал
ol6an v2
ol6an v2
Чекирал
Wolf Horizon
Wolf Horizon
Чекирал

Рунд 1

Рунд 2

Рунд 3

Рунд 4

Рунд 5


Малък финал

Място Аватар Отбор
1 Kappa Squad
2 Wolf Horizon
3 ol6an v2
4 ReggaeSharkTeam
Турнирът приключи!
Check-in: 07.08.2016 09:00:00
Starts on Players
01.01.1970 02:00:00 Kappa Squad vs Wolf Horizon